Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đảng uỷ xã Quế Phú tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII

Sáng ngày 18/01/2024, Đảng ủy xã Quế Phú tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho các bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt ở các thôn.

Đ/c Phan Duy Phương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt ở các thôn được đồng chí Phan Duy Phương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Trần Viết Năm- PBT, Chủ tịch HĐND xã truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về kinh tế - xã hội năm 2023-2024”.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng uỷ cũng đề nghị các chi bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) trên địa bàn toàn xã để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra theo Nghị quyết.

Tác giả: Phan Thị Hạnh - Tuyên giáo Dân vận

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử

Tình hình xử lý hồ sơ

Thông tin cần biết

      Giá vàng 
      Xổ số 
       Tỷ giá ngoại tệ
      Thời tiết
      Lịch bay
      Tuyến xe buýt
      Lịch cúp điện

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?