Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đảng uỷ xã Quế Phú tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng năm 2023 và 2024

Sáng ngày 12/4/2024, Đảng ủy xã Quế Phú tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng năm 2023 và 2024 cho các đồng chí BCH Đảng bộ, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội xã và bí thư 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Duy Phương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Trần Viết Năm- PBT, chủ tịch HĐND xã truyền đạt các văn bản của Đảng năm 2023 và 2024: Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới;  Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 30/5/3023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 15/12/2023 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/12/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-Kl/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 30 - CT/TW, ngày 05/02/2024 của Bộ Chính trị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 08/12/2023 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, điểm mới của các văn bản của Đảng ban hành năm 2023 và năm 2024.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ cũng đề nghị các chi bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy để sớm đưa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống.

Tác giả: Phan Thị Hạnh - Tuyên giáo Dân vận

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử

Tình hình xử lý hồ sơ

Thông tin cần biết

      Giá vàng 
      Xổ số 
       Tỷ giá ngoại tệ
      Thời tiết
      Lịch bay
      Tuyến xe buýt
      Lịch cúp điện

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?